நாகர்கோவில் மண்டலத்தில் சமீபத்தில் மாற்றியமைக்கப்பட்ட நகரப் பேருந்துகள்

நாகர்கோவில் மண்டலத்தில்  புறநகர் பேருந்துகளாக இருந்த பல பேருந்துகள் சமீபத்தில் ஒரே மாதத்திற்குள் நகரப் பேருந்துகளாக மாற்றியமைக்கப்பட்டன.

தநா-74-நா-1370 கன்னியாகுமரி கிளையைச் சார்ந்தது.

TN 74 N 1370-19.7.2015-RE

தநா-74-நா-1372 ராணித்தோட்டம்-2 கிளையைச் சார்ந்தது. TN 74 N 1372-25.7.2015-RE

தநா-74-நா-1379 கன்னியாகுமரி கிளையைச் சார்ந்தது. TN 74 N 1379-31.7.2015-RE

தநா-74-நா-1464 குளச்சல் கிளையைச் சார்ந்தது. TN 74 N 1464-25.7.2015-RE

தநா-74-நா-1467 கன்னியாகுமரி கிளையைச் சார்ந்தது. TN 74 N 1467-25.7.2015 VADASERY (1)-re

தநா-74-நா-1492 ராணித்தோட்டம்-2 கிளையைச் சார்ந்தது. TN 74 N 1492-25.7.2015--re

தநா-74-நா-1662 கன்னியாகுமரி கிளையைச் சார்ந்தது. TN 74 N 1662-31.7.2015-re

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s