“பழைய பொக்கிஷம்”-தநா 45 நா 1953

தநா 49 நா 13–வரிசையில் உள்ள தநா 49  நா 1388 பேருந்தினைப் போல் கூண்டு

கட்டப்பட்டுள்ள “பேருந்து”

Registration Number: TN 45 N 1953

Division: Kumbakonam

Region: Kumbakonam

Branch: Pattukottai

Route Number: A16A

From: Pattukottai

To: Karambakudi

Via:  Sethambalpuram, Annapuram, thoppunayagam

Service Type: Town Bus

This bus have same body/design for TN 49 N 1388, TN 49 N 1803. Rear View is Triple glass body built.

This triple glass body built/design also have  more buses in TN 49 N 13XX serial. This bus have successfully

completes 10+ years and  also running succesfully in the roads till date 21-04-2016.

Taken in 21-04-2016:

Taken in 2015:

Clicked @ Rainy Season:

Rear View-Triple Glass Beauty Design:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s