பழைய பொக்கிஷங்கள்-தநா 49 நா 13– வரிசை பகுதி-2

Collection of  TN 49 N 13XX Serial Buses-Part 2

TN 49 N 1323 Nagai Region-Nannilam Branch-#A15 Nannilam-Tiruvarur

Via: Manakkal, thiruvanjiyam

TN 49 N 1326 Nagai  Region-Mannargudi Branch #A30 Mannargudi-Tiruvarur Via: Lachumangudi

TN 49 N 1327  Nagai Region-Thiruvarur Branch-This bus was scrapped.

TN 49 N 1328 Kumbakonam Region-Thanjavur Nagar 1 Branch-#A7A Thanjavur Old Bustand-Allur

Via: Kandiyur, naducauvery

Front View:

Rear View:

TN 49 N 1329 Nagai Region-Mayiladudhurai Branch-#A10C Mayiladudhurai-Thirupampuram

Via: Malliyam, therazhandur, maruthur, komal, kambur

Front View:

Rear View:

TN 49 N 1330 Nagai Region-Mayiladudhurai Branch-#B16 Mayiladudhurai-Punganur

Via: Needur, pattavarthi, thirupangur kovil, vaitheeswarankovil

Front View:

Rear View:

TN 49 N 1332 Nagai Region-Mannargudi Branch

TN 49 N 1334 Nagai Region-Thiruvarur Branch-Goes to Thirukollikadu

Front View:

Rear View:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s