பழைய பொக்கிஷங்கள்-தநா 45 பகுதி-5

A Small Collection of TN 45 N 1914-“An Old Road Hero”

TN 45 N 1914-Kumbakonam Division-Kumbakonam Region-Kumbakonam Town 1 Branch

#A67 Kumbakonam-Avur Via: Mahamahakulam, uchchipilllaiyarkovil, mottaigopuram, taluk police

station, dharasuram, patteswaram, govindhakudi. Two years before, this bus was runned for a

City Bus in Trichy #26 Chatram Bustand to Sengalur Via: Gandhimarket, thiruverumbur, BHEL,

thuvakudi, asur  Operated by Thuvakudi Branch. After 2014, this bus was transferred to

Kumbakonam Region-Kumbakonam Town 1 Branch and runned in the route #A72 Kumbakonam

to Ammapettai. After one year, this bus was changed to the route #A67 Kumbakonam-Avur.

This bus completes 11 years successfully and serviced  lakhs of passengers. This Old Beauty

was running till  25-03-2016 on roads.

#A72 Kumbakonam to Ammapettai:

Front View:

Rear View:

Changed to #A67  Kumbakonam-Avur:

Front View:

Rear View:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s